Slægtsdatabasen

Den Suhrske Stiftelses Slægtsdatabase

Den elektroniske Slægtsdatabase
Det fremgår af Stiftelsens gældende Fundats fra 1995 §3, at ”Stiftelsens kontor fører en nøjagtig stamtavle og et register i fødselsdatoorden over medlemmer af den legatberettigede familie. Optagelse heri sker ved indsendelse af en anmodning herom, ledsaget af en kopi af fødselsattesten for den, der ønskes optaget. Når anmeldelse er sket, bør indgåelse og opløsning af ægteskab samt dødsfald ligeledes indberettes med fornøden dokumentation.
Familiemedlemmer, som ikke er anmeldt til registret, kan ikke komme i betragtning ved uddeling af legater.”

Ved 50-, 100- og 125 års jubilæet – i henholdsvis 1899, 1959 og 1984 – udgav Stiftelsen ”Den Brune”, ”Den Røde” og ”Den Blå” bog. Disse Slægtsbøger indeholder også en stamtavle og et personregister. Det fremgår af ”Beretning fra Familiearkivet” (”Det gule hæfte”), som siden 1978 årligt er fulgt med generalforsamlingsindkaldelsen, at slægten vokser med øget hastighed. Arbejdet med at vedligeholde stamtavle og personregister er derfor blevet stadigt mere omfattende.

På et tidspunkt blev det klart, at vedligeholdelse af stamtavlen kunne lettes ved at udnytte informationsteknologi. Direktionen fandt, at kommercielt tilgængelige slægtsdatabaser ikke dækkede Stiftelsens behov, men at den database, som var under udvikling til Den Schou-Beckmanske Stiftelse kunne tilpasses og videreudvikles til Den Suhrske Stiftelse. Dette arbejde er netop afsluttet med hjælp fra ekstern konsulent, og databasen indeholder p.t. oplysninger om i alt 1617 slægtsmedlemmer og ægtefæller.

Slægtsdatabasen indeholder de oplysninger og billeder, som findes i ”Den Røde”- og ”Den Blå” bog, samt de, der siden er indsendt til Stiftelsen og efterfølgende trykt i ”Det gule hæfte”.

Slægtsdatabasen tjener adskillige formål:
1. Udgøre et formelt opbevaringssted for oplysninger om familiemedlemmer samt deres ægtefæller.
2. Danne grundlag for beslutninger om udbetalinger af legater
3. Foretage elektronisk overførsel af legatudbetalinger
4. Rapportere til de enkelte familiemedlemmer vedrørende skatteforhold (”lønoplysningssedler”)
5. Rapportere udbetalinger til Told*Skat
6. Vise stamtræer (op og ned)
7. Udgøre basis for visning af stamtavleoplysninger på Stiftelsens (Internet) hjemmeside.

Kun slægtsmedlemmer med adgangskode får adgang til hjemmesidens stamtavleoplysninger.

Stamtavlen
Stamtavledelen vil være at finde på Stiftelsens hjemmeside ( www.suhrske.dk ), når du læser disse linier. For at opnå adgang til stamtavlen skal man være registreret Slægtsmedlem. Derudover skal man selv pr. mail eller brev anmode Stiftelsens sekretær om personlig (og fortrolig) adgangskode. Denne skal benyttes for at åbne stamtavlen. De følgende billeder er ment som en kort introduktion til hvad der venter, når du forsøger at finde oplysninger om dig selv og din nærmeste slægt.

Personinformationer
Dette skærmbillede giver adgang til ALLE personoplysninger.
Du har herfra adgang til alle de oplysninger stamtavlen har om dig. Skulle der være fejl og/eller mangler kan du ikke selv rette i stamtavlen. Du skal derimod via stamtavlen’s ”al information” sende dine ønsker om ændring til Stiftelsens sekretær ( stiftelsen@suhrske.dk ).
Afhængig af antal og omfang af opdateringsønsker vil en ny og revideret version af stamtavlen formentlig afløse den gældende ca. hver 3. måned. Da de fleste oplysninger som p.t. ligger i Slægtsdatabasen er 20 år eller mere, er det forventeligt, at mange slægtsmedlemmer på ovennævnte måde ønsker deres data opdateret.

Det enkelte slægtsmedlem har begrænset adgang til andre slægtsmedlemmers data. Således kan man ikke se andres personnummer, legat- eller bankoplysninger.

Forældre/børn
Dette skærmbillede viser navn og slægtsnummer på forældre og børn.

Ægteskaber
Dette skærmbillede viser navn på ægtefælle(r), dato for ægteskabs indgåelse og – i givet fald – ophævelse af ægteskab.

Stamtræ opad
Her ses stamtræ opad. Man kan vælge om Navn, Fødselsdato, Dødsdato og Bryllupsdato skal vises.

Stamtræ Ned
Stamtræ Ned viser slægtsbørn, og – hvis du har givet denne information til Stiftelsen – deres anden forældre.

Arbejdet med at etablere Slægtsdatabasen har været større og mere omfangsrigt end Direktionen oprindeligt forventede. Vi tror Slægtsdatabasen bliver til gavn og glæde ikke blot for Stiftelsens sekretariat, men også for dig, som med Slægtsdatabasen har mulighed for at holde sig orienteret om slægtsforhold og derigennem lettere kan (gen)etablere kontakt til slægtninge end via det hidtidige ”Gule hæfte”.

Stamtavlen er kun tilgængelig for registrerede slægtsmedlemmer. Indledningsvis, dvs. i de første ca. 3 måneder, er nogle faneblade blokeret sådan, at du har mulighed for dels at opdatere din information, og dels at meddele Stiftelsen at den skal forblive utilgængelig for andre
slægtsmedlemmer.

Såfremt Stiftelsen ikke senest 1. Februar 2006 har hørt fra dig, vil alle oplysninger om dig bortset fra personnummer, bankkonto og udbetalt legater blive tilgængelige for andre registrerede slægtsmedlemmer.

I en overgangsperiode, der formentlig kommer til at strække sig til udgangen af februar 2006, har andre slægtsmedlemmer (med adgangskode) kun adgang til de oplysninger, der kan ses under fanerne: “Dato”, “Forældre Børn”, Stamtræ op” og “Stamtræ ned”. Oplysningerne under fanerne “Ægteskaber” og “Artikel” bliver først tilgængelige for andre slægtsmedlemmer (med adgangskode) efter overgangsperiodens udløb. Personnummer, legatoplysninger og bankoplysninger bliver på intet tidspunkt tilgængelige for andre end en selv.

Slægtsdatabasen bliver ikke bedre end kvalitet og aktualitet af de data og personbilleder, den indeholder. Vi håber du vil indberette og opdatere de oplysninger og portrætter til stiftelsen@suhrske.dk , som du ønsker Stiftelsen må være i besiddelse af. Samtidigt bedes du give besked om i hvilket omfang du vil tillade at andre slægtsmedlemmer får adgang til disse oplysninger. Stiftelsen forbeholder sig dog ret til at redigere i det indleverede materiale sådan, at Slægtsdatabasen kan opretholde den valgte linie for indhold og layout.

God fornøjelse!