Legater

Den Suhrske Stiftelse består af to afdelinger.

Første afdeling er ” *Etatsråd Johannes Theodorus Suhrs og Hustru Caroline Falch’s Familiestiftelse”, som er en erhvervsdrivende fond, der driver virksomhed ved landbrug, skovbrug samt udlejning af fast ejendom.  Fondens indtægter anvendes til uddeling af legatportioner til og på anden måde til gavn for efterkommere af Johannes Theodorus Suhrs forældre, grosserer Ole Bernt Suhr og hustru Dorothea Beckman; legater kan således ikke søges af ikke-slægtsmedlemmer.

Anden afdeling er “Etatsråd Johannes Theodorus Suhrs og Hustru Caroline Falch´s Fond til fordel for efterkommere af Anna Elisabeth Dorthea Meincke, f. Falch (søster til Caroline Falch), og til fordel for visse pårørende til borgerrepræsentanter, magistratsmedlemmer og dommere i København samt medlemmer af Folketinget.”

Hertil kommer “Etatsråd Suhrs og Hustrus Legat til Udlån til trængende Professionister” (Den Suhrske Stiftelses Håndværkerlegat ).

De to afdelinger og håndværkerlegatet var oprindelig omfattet af samme fundats fra 1859. Efter den gennemgribende reform af lovgivningen om legater, stiftelser, fonde og andre selvejende institutioner i 1984 blev Første afdeling omfattet af reglerne om erhvervsdrivende fonde. Anden afdeling og Håndværkerlegatet er omfattet af den almindelig fondslov. Som en konsekvens heraf blev den fælles fundats i forbindelse med gennemførelsen af en række moderniseringer i 1995 afløst af selvstændige vedtægter (fundatser) for hver af de tre fonde.

Den Suhrske Stiftelse administrerer tillige det senere oprettede “Pastor C. E. Suhrs og Hustrus Legat for ugifte Præstedøtre“; pastor C. E. Suhr var bror til Johannes Theodorus Suhr. Legatnyderne af dette legat udpeges af biskoppen over Fyns Stift.

Administrationen af første og anden afdeling samt de nævnte legater varetages fra Stiftelsens kontor på Gammel Torv.

* Etatsråd: Titel af tredie rangklasse, givet til personer i statsadministrationen, og til fremtrædende erhvervsfolk. Brugt indtil 1909