Erhverv

Stiftelsens erhvervsaktiviteter spænder vidt, fra arealdrift over naturpleje og administration til rådgivning. Erhvervsaktiviteterne styres fra skov- og godskontoret på Bonderup.
Stiftelsen råder over i alt 1.585 hektar jord på godserne og skovene ved Bonderup. Driften af arealerne er koordineret med henblik på optimal varetagelse af Stiftelsens interesser. Afvejningen af økonomiske interesser, naturhensyn og kulturhistorie afhænger af opgavernes størrelse og art.

Skovbrug
Stiftelsen ejer fire skove på i alt 408 hektar fordelt på Bonderup Skov (115 hektar), Merløse Skov (141 hektar),  Sandlyng Skov (138 hektar) og Skuerup Skov (14 hektar).
Skovbruget drives traditionelt med træproduktion som primær drift. 
Nye initiativer i form af arealudlejning til publikums organiserede benyttelse af naturen er i øget omfang inddraget i skovbrugets aktivitetsområder.
Skov- og godskontoret har samarbejdsaftaler med flere skovejere om forvaltning af disses skovejendomme. Driften heraf er nøje koordineret med driften af Stiftelsens egne skove.

PEFC-Certificering
Skov- og godskontoret på Bonderup blev i 2003 som den første skovejendom på Sjælland certificeret som Paraplyorganisation efter PEFC Danmarks regler for bæredygtig skovdrift. PEFC er en forkortelse af Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes.
Certificeringen indebærer, at ikke alene Stiftelsens egne skove, men også administrerede skove kan optages under “paraplyen”. Der er således nu indgået aftale med fire eksterne ejendomme herom.

Landbrug
Stiftelsens landbrug omfatter 1.177 hektar beliggende ved Bonderup, Merløsegaard og de nyligt tilkøbte ejendomme syd for Tølløse.
Landbrugsjorden drives moderne og rationelt.
Landbruget drives som traditionel planteavl, men det er målet at tilpasse driften de ændrede samfundsønsker for landbrugsdrift der tilgodeser miljø- og naturhensyn i større grad.

Jagt
Jagt, natur og vildtpleje har stor bevågenhed i Stiftelsens samlede arealforvaltning. Jagtretten er for størstedelen af arealets vedkommende udlejet og bidrager hermed til Stiftelsens samlede økonomi. Der er tilknyttet professionelt jagtvæsen, som fører tilsyn med området og forestår vildtplejen.

Husudlejning
Skov- og godskontoret på Bonderup administrerer 26 boliger, der anvendes til personale og boligudlejning.

Gammel Torv
Hele ejendommen på Gammel Torv er udlejet til kontorformål. Bygningen som er fredet, er meget velvedligeholdt med respekt for Stiftelsens historie og bygningsmæssige kvaliteter.
Den gamle vognport ud til Strøget / Frederiksberggade, er udlejet til butiksformål.